Công cụ viết HTML

Giới thiệu về HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Tiêu đề đầu tiên</h1>
<p>Đoạn văn đầu tiên.</p>
</body>
</html>

Demo 


 Diễn giải ví dụ trên

 Lưu ý: <!DOCTYPE html> dùng để khai báo tài liệu HTML5


 HTML là gì?

HTML là một ngôn ngữ dùng để mô tả một trang web.

<tag>nội dung</tag>

 Các yếu tố HTML

Các "tag HTML" hoặc các "yếu tố HTML" là 2 cách gọi với nghĩa giống nhau.

Nói một cách chặt chẽ hơn: Một yếu tố HTML là tất cả những gì nằm trong 1 cặp tag mở và tag đóng, bao gồm cả tag HTML.

Ví dụ:

<p>Đây là một đoạn văn</p>

 Trình duyệt web

Mục tiêu của các trình duyệt web (như là Google Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari...) là dùng để đọc HTML và hiển thị nội dung của các trang web. 

 Trình duyệt không hiển thị các HTML tag mà dùng các tag để hiển thị nội dung thân thiện với con người cho người dùng xem.


 Cấu trúc trang HTML

Hình dưới đây mô tả cấu trúc của một tài liệu (file) HTML: 


 Các phiên bản HTML

Bắt đầu từ buổi sơ khai của đến nay đã xuất hiện rất nhiều phiên bản HTML.

Phiên bảnNăm
HTML 1991
HTML+ 1993
HTML 2.0 1995
HTML 3.2 1997
HTML 4.01 1999
XHTML 1.0 2000
HTML5 2012
XHTML5 2013

 Khai báo <!DOCTYPE>

<!DOCTYPE> giúp cho trình duyệt hiển thị trang web một cách chính xác hơn.

Có rất nhiều loại tài liệu khác nhau trong thế giới web. Một trình duyệt chỉ có thể hiển thị nội dung HTML chính xác 100% khi chúng biết chính xác loại HTML nào đang được dùng.

HTML5

<!DOCTYPE HTML>

HTML 4.01

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

XHTML 1.0

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

 

Công cụ viết HTML

comments powered by Disqus